sauny budowa producent

REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującyma Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.

W przypadku zrezygnowania przez Kupującegoz możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Saunyonline Sp. z o. o.

ul. Bartycka 24/26 pawilon 115

00-716 Warszawa

 1. Cennik dostaw – znajdujące się poniżej zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów:

Przesyłka kurierska 16,00 zł

Przesyłka kurierska pobranie 20,00 zł

Cennik Piec:

Przesyłka kurierska po zapłacie 0,00 zł

Odbiór osobisty po przedpłacie 0,00 zł

 1. Dane kontaktowe:

Saunyonline Sp. z.o.o 

ul. Bartycka 24/26 pawilon 115
e-mail: biuro@saunyonline.com.pl
telefon: 511-773-445

 1. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostawznajdującym w punkcie 3 regulaminu

 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepuzawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 4. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 9. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.

 10. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowylub punkt odbioruwskazane w zamówieniuprzezKupującego.

 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowyi dostawęwymieniona poniżej:

Przelew tradycyjny na nr rachunku: 57 1950 0001 2006 0763 0871 0002

Płatność w PauY

 1. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 2. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 3. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 4. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

 5. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającegow sklepie.

 6. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 7. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem saunyonline.com.pl, za pośrednictwem którego Kupującymoże złożyć zamówienie.

 8. Sprzedający:

Saunyonline Sp. z. o. o

ul. Bartycka 24/26 pawilon 115

00-716 Warszawa
NIP:922-255-92-15, REGON: 060137407,
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=a3d06fa1-1e10-40e7-b20f-955a884ae825
KONTO BANKOWE:
57 1950 0001 2006 0763 0871 0002

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji – podana nakarcie produktuliczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 4. Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizycznaniezgodność rzeczy sprzedanej z umową,a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedającyzapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsumentpoinformował Sprzedającegoprzy zawarciu umowy, a Sprzedającynie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. zostałaKonsumentowiwydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającegolub osobę trzecią, za którą Sprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedającyzapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumentao zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 6. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującegozłożone za pośrednictwemsklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;miejsce wydania rzeczy, dane Kupującegoa zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowypomiędzy Kupującyma Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedającyjest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne odwad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Sprzedającynie udziela Kupującemugwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzeniazamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych:dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedającynie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupującyponiesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu saunyonline.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 9. Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 10. Sprzedającystosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§3Zawarcie umowy i realizacja

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;

  2. wybór rodzaju dostawy;

  3. wybór rodzaju płatności;

  4. wybórmiejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Zawarcieumowyz Konsumentemnastępuje z chwilą złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Konsumentapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumentana koncie Sprzedającego.

 5. Zawarcieumowyz Klientemnastępuje z chwilą przyjęcia zamówieniaprzez Sprzedającego, o czym informuje on Klientaw terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 6. RealizacjazamówieniaKlientapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowyi zaksięgowaniu wpłaty Klientana koncie Sprzedającego.

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanieprzedmiotu umowynastępuje w terminie określonym na karcieproduktu, a dla zamówieńzłożonych z wielu produktóww najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 9. Zakupiony przedmiot umowyjest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przez Kupującegorodzajemdostawydo wskazanego przez Kupującegowzamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 §4 Prawo do odstąpienia od umowy

 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego

KONTAKT

Masz pytania, życzenia lub sugestie?

Skontaktuj się z nami!

Bartycka 24/26 Pawilon 135 00-716 Warszawa

tel. 511 773 445 , 797 144 199

e-mail: biuro@saunyonline.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY?

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl